linia2
linia2

UWAGA COVID-19, PONIŻSZY TEKST JEST AKTUALIZOWANY W OPARCIU O OSTATNIO DODANE PRZEPISY!

Pandemia COVID-19 wymusza na nas i na Was zachowania odbiegające od dotychczasowej normalności, ale zgodne z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi, wprowadzanymi przez rząd lub jego ministrów.

Nie dyskutujemy na temat logiki nowego prawa, czy jego spójności lub przyzwoitości. Niemniej, deklarujemy postępowanie zgodne z nim w imię dobra nas wszystkich, bo czegoś w tym trudnym czasie trzymać się trzeba. I tak:

linia2
linia2
 
ZGON NA CHOROBĘ ZAKAŹNĄ W DOMU
 
linia2
1
linia2

Wezwij lekarza rodzinnego (w godzinach jego pracy) lub lekarza dyżurującego ( w Koszalinie i okolicach to szpital przy ul. Chałubińskiego 7 – budynek poradni specjalistycznej), która pełni dyżur w godz. 18.00 do 8.00 i w dni świąteczne tel. 94 348 89 82, 94 348 82 70, 94 348 84 90) lub pogotowie ratunkowe (w godzinach popołudniowych lub nocnych), by służby medyczne mogły stwierdzić zgon. Jeśli nie uzyskasz potwierdzenia przyjazdu, powiadom o tym policję i tam szukaj pomocy.
Nie ukrywaj faktu odbywania kwarantanny albo potwierdzonego zakażenia wirusem, podziel się z medykami swoimi podejrzeniami, co do przyczyny zgonu; nie narażaj osób postronnych na zakażenie, pozwól się im właściwie przygotować.

linia2
2
linia2

Służby medyczne zobowiązane są do stwierdzenia śmierci oraz wydania dokumentu medycznego, potwierdzającego czas, miejsce i przyczynę zgonu lub czas, miejsce znalezienia ciała. Następnie powinny wydać jeden z dwóch dokumentów: KARTĘ ZGONU lub KARTĘ RATUNKOWYCH CZYNNOŚCI MEDYCZNYCH (zwykle wydają ją lekarze pogotowia ratunkowego).
W przypadku uzyskania KARTY RATUNKOWYCH CZYNNOŚCI MEDYCZNYCH należy w pierwszej kolejności iść z nią do lekarza rodzinnego, który opiekował się zmarłym pacjentem (najlepiej do tzw. rejestracji, gdzie najczęściej bez kolejki pielęgniarki pomogą przeprowadzić całą procedurę w ciągu 10 minut) i uzyskać KARTĘ ZGONU.

  KTO WYDAJE KARTĘ ZGONU? Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń leczniczych. Zwykle jest to lekarz rodzinny. Lekarz może odmówić wystawienia karty zgonu, jeśli:

  • przebywa na urlopie wypoczynkowym poza miejscem swojego zamieszkania,

  • zamieszkuje w odległości większej niż 4 km, od miejsca w którym znajdują się zwłoki,

  • z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania.

Obowiązek wystawienia karty zgony przechodzi wówczas na:

  • lekarza, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania,

  • lekarz lub starszy felczer albo felczer zatrudniony w przychodni bądź ośrodku zdrowia lub jego placówce terenowej i sprawujący opiekę zdrowotną nad rejonem, w którym znajdują się zwłoki; zwykle lekarz przychodni,

  • położna wiejską, jeżeli zgon noworodka nastąpił na terenie gromady pozostającej pod jej opieką przed upływem 7 dni życia, a najbliższa przychodnia lub ośrodek zdrowia jest oddalony o więcej niż 4 km.

UWAGA, KARTA ZGONU jest jedynym właściwym dokumentem medycznym, na podstawie którego można uzyskać dokument administracyjny, czyli AKT ZGONU. Ten z kolei jest prawnym potwierdzeniem czyjejś śmierci np. na potrzeby przeprowadzenia sprawy spadkowej w sądzie lub wykupienia miejsca na cmentarzu.

SKOPIUJ KARTĘ ZGONU. To jedyny dokument, gdzie podana jest przyczyna, czas i miejsce zgonu, a oryginał zostanie w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kopia może przydać Ci się podczas dochodzenia np. odszkodowania lub czynności spadkowych.

Wyrobienie w USC AKTU ZGONU możesz zlecić zakładowi pogrzebowemu, który po otrzymaniu od Ciebie pełnomocnictwa (koszt 17 zł) sprawnie i szybko uzyska niniejszy dokument. Masz prawo do jednego bezpłatnego egzemplarza odpisu AKTU ZGONU. Drugi również bezpłatnie otrzymasz do rozliczenia zasiłku pogrzebowego np. w ZUS-ie lub KRUS-ie. Każdy kolejny opis to koszt 22,00 zł opłaty skarbowej.

AKT ZGONU wydaje urząd stanu cywilnego miejscowości, na terenie której doszło do śmierci, a nie USC miejsca urodzenia, czy zamieszkania osoby zmarłej.

linia2
3
linia2

Niezależnie od tego, który z dokumentów uzyskasz od służb medycznych, dopiero po jego uzyskaniu możesz wezwać pogotowie pogrzebowe. Zabranie ciała z miejsca zgonu  PRZED uzyskaniem dokumentu medycznego, potwierdzającego śmierć, jest łamaniem prawa.

linia2
4
linia2

 

Podczas wzywania pogotowia pogrzebowego trzeba będzie podać godzinę zgonu, jaka została zapisana na dokumencie medycznym; ciała nie wolno odebrać wcześniej, niż po upływie 2 godzin od godziny, jaka została zapisana w dokumencie medycznym. Chyba,  że lekarz stwierdzi inaczej, także ustnie.

linia2
5
linia2

 

Poinformuj pogotowie pogrzebowe o chorobie zakaźnej osoby zmarłej lub o jej podejrzeniu, ale także o odbywanej właśnie kwarantannie lub samoizolacji. Panowie odbierający z domu ciało zdołają przygotować indywidualne środki ochronne, a także zabrać ze sobą stosowny sprzęt, służący do transportu osoby zmarłej na chorobę zakaźną.

linia2
6
linia2

 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, jeśli pogotowie pogrzebowe będzie odbierać ciało osoby zmarłej na COVID-19 to zobowiązane jest m.in. do zabrania ze sobą trumny, która bez względu na rodzaj pochówku – tradycyjny czy kremacyjny – nie zostanie otwarta.

linia2
7
linia2

 

W związku z powyższym punktem, jeśli jest taka możliwość, czyli jest na to czas, rodzinna powinna wybrać trumnę PRZED przyjazdem pogotowia pogrzebowego, najlepiej w siedzibie firmy. Jeśli nie ma takiej możliwości, to PRZED wezwaniem pogotowia należy już wiedzieć, czy pogrzeb będzie tradycyjny, czy kremacyjny, a pracownicy pogotowia pogrzebowego dobiorą stosowną trumnę (po telefonicznym uzgodnieniu jej rodzaju oraz zakresu cenowego z rodziną).

ZGON NA CHOROBĘ ZAKAŹNĄ W SZPITALU, HOSPICJUM, DOMU OPIEKI

Obowiązują czynności od punktu 2 do punktu 7 z tematu: ZGON NA CHOROBĘ ZAKAŹNĄ W DOMU.

WIZYTA W BIURZE OBSŁUGI DOMU POGRZEBOWEGO

Tak jak wszędzie, obowiązuje maseczka, zalecane ale nieobowiązkowe są rękawice, prosimy też o odkażanie rąk przy wejściu, gdzie przygotowaliśmy stosowny zestaw. Sugerujemy również, w trosce o Was i o nas, aby ograniczyć ilość osób, które zlecają/załatwiają/wybierają rodzaj usług w naszym biurze. Najsensowniej jest, dla obu stron, aby wyznaczyć jedną osobę do kontaktu oraz uzgadniania potencjalnych zmian elementów scenariusza pogrzebu, do jakich zwykle i tak dochodzi.

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWEJ

We wnętrzu kościoła, kaplicy lub domu pogrzebowego obowiązuje podczas uroczystości pogrzebowej zasada: 1 osoba/17m2.

To oznacza, że w naszej sali pożegnań – największej w Koszalinie – do 10 osób. W przypadku większej liczby gości możliwe jest przeprowadzenie pożegnania w tzw. systemie rotacyjnym.

W kaplicy na koszalińskim cmentarzu komunalnym – do 5 osób.

Nie ma natomiast limitu określającego liczbę gości na zewnątrz, tj. przy grobie na cmentarzu lub podczas przejścia konduktu.

Translate »