Z poniższymi wskazówkami warto zapoznać się PRZED kontaktem z pogotowiem pogrzebowym.

Gdy odszedł nasz bliski, powinniśmy zająć się – w określonej kolejności – przynajmniej 5 sprawami. Zawsze. Choć w niektórych wyręczy nas szpital, hospicjum, dom pomocy społecznej lub firma pogrzebowa. Ale trzeba o tych sprawach wiedzieć. Poniżej zamieszczamy schemat postępowania w przypadku ZGONU W DOMU, ale warto zapoznać się z tekstem do końca, bo niezależnie od okoliczności lub miejsca zgonu, część kroków, jakie trzeba wykonać, jest taka sama.

  Tryb postępowania i szczegółowe informacje znajdziesz w dedykowanej zakładce po prawej, w zależności od MIEJSCA LUB OKOLICZNOŚCI ZGONU.

nr01

Generalizując, zawsze zaczynamy od wezwania medyka, który powinien stwierdzić zgon i wydać jeden z dwóch poświadczających ten fakt dokumentów: kartę zgonu lub kartę czynności medycznych. Przed wizytą medyka, czyli sanitariusza lub lekarza, ciała nie należy dotykać, przenosić, ubierać, myć itp.

Zatem wezwij lekarza rodzinnego (w godzinach jego pracy) lub lekarza dyżurującego ( w Koszalinie i okolicach to szpital przy ul. Chałubińskiego 7 – budynek poradni specjalistycznej), która pełni dyżur w godz. 18.00 do 8.00 i w dni świąteczne tel. 94 348 89 82, 94 348 82 70, 94 348 84 90) lub pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112 w godzinach popołudniowych lub nocnych), by służby medyczne mogły stwierdzić zgon. Jeśli nie uzyskasz potwierdzenia przyjazdu, powiadom o tym policję i tam szukaj pomocy (tel. 112).
Służby medyczne zobowiązane są do stwierdzenia śmierci oraz wydania dokumentu medycznego, potwierdzającego czas, miejsce i przyczynę zgonu lub czas, miejsce znalezienia ciała. W przypadku uzyskania KARTY RATUNKOWYCH CZYNNOŚCI MEDYCZNYCH należy w pierwszej kolejności udać się z nią do lekarza rodzinnego ( w godzinach jego pracy), który opiekował się zmarłym pacjentem (najlepiej do tzw. rejestracji, gdzie najczęściej bez kolejki pielęgniarki pomogą przeprowadzić całą procedurę w ciągu 10 minut) i uzyskać KARTĘ ZGONU.

Tak wygląda część Karty Medycznych Czynności Ratunkowych ... …

  KTO WYDAJE KARTĘ ZGONU? Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń leczniczych. Zwykle jest to lekarz rodzinny. Lekarz może odmówić wystawienia karty zgonu, jeśli:

 • przebywa na urlopie wypoczynkowym poza miejscem swojego zamieszkania,

 • zamieszkuje w odległości większej niż 4 km, od miejsca w którym znajdują się zwłoki,

 • z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania.

Obowiązek wystawienia karty zgony przechodzi wówczas na:

 • lekarza, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania,

 • lekarz lub starszy felczer albo felczer zatrudniony w przychodni bądź ośrodku zdrowia lub jego placówce terenowej i sprawujący opiekę zdrowotną nad rejonem, w którym znajdują się zwłoki; zwykle lekarz przychodni,

 • położna wiejską, jeżeli zgon noworodka nastąpił na terenie gromady pozostającej pod jej opieką przed upływem 7 dni życia, a najbliższa przychodnia lub ośrodek zdrowia jest oddalony o więcej niż 4 km.

Karta zgonu jest jedynym właściwym dokumentem medycznym, na podstawie którego można uzyskać dokument administracyjny, czyli AKT ZGONU. Ten z kolei jest prawnym potwierdzeniem czyjejś śmierci np. na potrzeby przeprowadzenia sprawy spadkowej w sądzie lub wykupienia miejsca na cmentarzu.

SKOPIUJ KARTĘ ZGONU. To jedyny dokument, gdzie podana jest przyczyna, czas i miejsce zgonu, a oryginał zostanie w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kopia może przydać Ci się podczas dochodzenia np. odszkodowania lub czynności spadkowych.

... a tak wygląda część Karty zgonu.

Wyrobienie w USC AKTU ZGONU możesz zlecić WROTNIEWSCY.PL, którzy po otrzymaniu od Ciebie pełnomocnictwa (koszt 17 zł) sprawnie i szybko uzyskają niniejszy dokument. Masz prawo do jednego bezpłatnego egzemplarza odpisu AKTU ZGONU. Drugi również bezpłatnie otrzymasz do rozliczenia zasiłku pogrzebowego np. w ZUS-ie lub KRUS-ie. Każdy kolejny opis to koszt 22,00 zł opłaty skarbowej.

AKT ZGONU wydaje urząd stanu cywilnego miejscowości, na terenie której doszło do śmierci, a nie USC miejsca urodzenia, czy zamieszkania osoby zmarłej.

Niezależnie od tego, który z dokumentów uzyskasz od służb medycznych, dopiero po jego uzyskaniu możesz wezwać pogotowie pogrzebowe. Zabranie ciała z miejsca zgonu  PRZED uzyskaniem dokumentu medycznego, potwierdzającego śmierć, jest łamaniem prawa.

nr02

W następnej kolejności zadbaj o ciało bliskiego. Najczęściej po dwóch godzinach od śmierci (licząc od godziny wpisanej w karcie zgonu lub karcie czynności medycznych) – o ile medyk nie zaleci inaczej – może je zabrać firma pogrzebowa. Wzywając pogotowie pogrzebowe WROTNIEWSCY.PL koniecznie podaj godzinę zgonu lub godzinę/datę znalezienia ciała, jaka widnieje w dokumencie.

nr03

Dopiero teraz przyszedł czas na załatwianie formalności; na podstawie dokumentu medycznego, tj. karty zgonu – należy wyrobić dokument administracyjny, jakim jest akt zgonu. Wydaje go urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca zgonu (a nie np. zamieszkania czy urodzenia zmarłego).

Akt zgonu niezbędny będzie np. do okazania w administracji cmentarza, kapłanowi. Wyrobienie w USC AKTU ZGONU możesz zlecić WROTNIEWSCY.PL,  po otrzymaniu od Ciebie pełnomocnictwa (koszt 17 zł) sprawnie i szybko uzyskamy niniejszy dokument. Masz prawo do jednego bezpłatnego egzemplarza odpisu AKTU ZGONU. Drugi również bezpłatnie otrzymasz do rozliczenia zasiłku pogrzebowego np. w ZUS-ie lub KRUS-ie. Każdy kolejny odpis to koszt 22,00 zł opłaty skarbowej.

  AKT ZGONU wydaje urząd stanu cywilnego miejscowości, na terenie której doszło do śmierci, a nie USC miejsca urodzenia, czy zamieszkania osoby zmarłej.

  Obowiązek zgłoszenia w USC zgonu w terminie do 3 dni – lub 24 godzin w przypadku, gdy przyczyną była choroba zakaźna –  spoczywa na (w kolejności):

 • współmałżonku/-ce osoby zmarłej
 • dzieciach
 • najbliższych krewnych lub powinowatych
 • osobach wspólnie zamieszkujących
 • bezpośrednim świadku śmierci lub osobie, która znalazła ciało
 • administratorze nieruchomości, w której doszło do zgonu
 • w przypadku szpitala – administracji szpitala

KALENDARIUM CZYNNOŚCI do wykonania po śmierci osoby bliskiej – krok po kroku, we właściwej kolejności i czasie – znajdziesz w zakładce po prawej.

nr04

Podczas wizyty w zakładzie pogrzebowym uzgodnij miejsce pochówku, jego rodzaj (kremacja czy pogrzeb tradycyjny), obrządek ceremonii (świecka czy wyznaniowa), termin, a także przebieg uroczystości. Formalności z cmentarzem załatwi firma. Ty natomiast porozmawiasz z kapłanem lub prowadzącym ceremonii świeckich (celebransem).

nr05

Na koniec sporo drobnych spraw, związanymi z życiem zmarłego, którymi powinna zająć się rodzina w imieniu zmarłego; zamykanie rachunków, kont bankowych, abonamentów, rozliczenie czynszu, raty ubezpieczeń itp.

  LISTĘ SPRAW DO ZAŁATWIENIA udostępniamy w zakładce po prawej stronie.

I ostatnia rzecz.
Jeśli masz pytania, zajrzyj do sekcji FAQ. Możliwe, że ktoś je zadał przed Tobą i znajdziesz na nie odpowiedź.

Fot. pxhere.com

MIEJSCE I OKOLICZNOŚCI ZGONU

PRZECZYTAJ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Translate »