JAK ZORGANIZOWAĆ POGRZEB
 
02_ILUSTRACJA_jak zorganizować pogrzeb skomp
To prawda, która każdego dnia potwierdza się na naszych oczach w praktyce: „Pogrzeby są dla tych, którzy zostali, a nie dla tych, którzy odeszli”. I nic w tym nagannego, przecież to żywi muszą radzić sobie z traumą po śmierci bliskiego. Firma WROTNIEWSCY.PL pomaga tak zorganizować pochówek, by ból był jak najmniej dotkliwy.

Zacznijmy od rzeczy podstawowej, czyli kto może zorganizować pogrzeb i kto za niego zapłaci. Gdy już zapoznasz się z tymi kwestiami, poniżej – ale bardzo skrótowo – przeczytasz, jakich wyborów należy dokonać PRZED POGRZEBEM, by przeprowadzić uroczystość pożegnania bliskiego, a o jakich należy pamiętać PO POGRZEBIE.

Wersję szczegółową znajdziesz w zakładkach po prawej stronie.

 
KTO MOŻE ZLECIĆ USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA POGRZEBU
 

Paradoksalnie, każdy może zlecić firmie pogrzebowej organizację pochówku każdego. To mit, że zlecenie może dać tylko rodzina. Ale faktem jest, że rodzina ma pierwszeństwo. Im bliższa, tym bardziej będzie „na prawie”.
Kolejność jest więc następująca:
–  małżonek
– dzieci, rodzice
– dziadkowie, wnuki
– rodzeństwo
W przypadku osób samotnych nic nie stoi na przeszkodzie, by pochówek zorganizowała/zleciła przyjaciółka, znajoma, czy sąsiadka.

 
KTO ZAPŁACI ZA POCHÓWEK
 

Państwo, czyli obywatele. Bo niemal każdy z nas podczas całego życia zawodowego, co miesiąc,  odprowadzał składkę do ZUS, z której powstał tzw. zasiłek pogrzebowy. Z tych pieniędzy może zostać pokryty koszt naszego pogrzebu, ale równie dobrze to my możemy pokryć koszt czyjegoś pogrzebu.

Zasiłek przysługuje tym, którzy pokryli koszty pogrzebu, czyli:

– członkowi rodziny

– pracodawcy

– DPS

– gminie

– powiatowi

– osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego

– osobie obcej

  Zasiłek pogrzebowy jest odnawialny, czyli jeśli raz z naszego ubezpieczenia zapłaciliśmy za pogrzeb bliskiego, to nie oznacza, że nie możemy opłacić pogrzebu następnej osoby, a i to niekoniecznie z nami spokrewnionej. Bez względu na liczbę opłaconych w ten sposób przez nas pogrzebów, zasiłek pogrzebowy nadal nam przysługuje, i to w takiej samej kwocie, czyli na dziś 4 tysiące złotych (teoretycznie wysokość zasiłku powiązana jest z płacami, a stawkę ogłasza ZUS, ale w praktyce kwota ta nie zmieniła się od…. 2011 roku.

Według definicji ZUS, przy wypłacie zasiłku członkowie rodziny to:

– małżonek (wdowa, wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu

– rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposobione

– dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, oraz dzieci przysposobione

– dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej

– inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności

– rodzeństwo

– dziadkowie

– wnuki

– osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna

 
KIEDY PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK
 

Znów według ZUS, zasiłek przysługuje po śmierci:

nr01

Osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę.

nr02

Osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową.

nr03

Osoby, która jest ubezpieczona w ZUS.

nr04

Osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

nr05

Osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia.

NR6

Osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania.

NR7

Cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenia pieniężne.

nr08

Osoby, która pobierała świadczenia przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny.

nr09

Osoby, która pobierała rentę socjalną.

nr10

Osoby, która zmarła na skutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach.

nr11

Osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach.

nr12

Członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1-4, 8 oraz 11

Niektórzy z nas nie odprowadzają składek do ZUS, ale do innych instytucji:

– Zasiłek pogrzebowy z KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) przysługuje zmarłemu rolnikowi oraz jego rodzinie. Kwota jest ta sama, co w przypadku ZUS.

– Zasiłek pogrzebowy z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, a także WBE (odpowiednio Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojskowe Biuro Emerytalne) wypłacają zasiłki pogrzebowe po emerytach i rencistach policyjnych, a także członkach ich rodzin, a w przypadku WBE – po śmierci żołnierzy zawodowych lub członków ich rodzin. Wysokość zasiłku jest ta sama, co w ZUS.

  Wniosek z rozdziału KTO ZAPŁACI ZA POGRZEB jest jeden; w rodzinie lub najbliższym otoczeniu zawsze znajdzie się ktoś, z kogo odnawialnych świadczeń będzie można pokryć koszty pogrzebu zmarłej osoby. Wystarczy poszukać. A na złożenie wniosku o wypłatę zasiłku mamy 12 miesięcy, licząc od dnia śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały przez nas pokryte. Wypłata powinna nastąpić najpóźniej po 30 dniach, ale nie od złożenia wniosku, tylko wyjaśnienia ostatniej przesłanki, która mogłaby przeszkodzić w wypłacie zasiłku. Dodajmy też, że zwrot kosztów pogrzebu może być proporcjonalnie podzielony  między osobami, które się na niego złożyły, przy czym kwota zasiłku – przypomnijmy, dziś to 4 tysiące złotych – ze względu na liczbę „płacących” osób nie zostaje zwiększona.

 
JAKICH WYBORÓW NALEŻY DOKONAĆ PRZED POGRZEBEM
 

Wbrew pozorom, wybór zakładu pogrzebowego jest naprawdę sprawą wielce istotną. Skoro czytasz te słowa, możliwe, że już wybrałeś/-łaś naszą firmę, ale by Twój wybór był w pełni świadomy, przeczytaj zakładkę: WYBÓR DOMU POGRZEBOWEGO.

Podczas pierwszej wizyty w (świadomie) wybranym zakładzie pogrzebowym przede wszystkim trzeba ustalić:

– datę/godzinę pogrzebu

Będzie ona  zależała głównie od Ciebie, ale z pewnymi ograniczeniami.

Ciało może czekać w chłodni na zebranie się rodziny, także tej przylatującej np. z innego kontynentu, ale pamiętaj, że czas nie jest tu Twoim sprzymierzeńcem. Jeśli myślisz o pożegnaniu zmarłego w przy. otwartej trumnie, im szybciej tym lepiej. Powiedzmy, że nieprzekraczalnym terminem jest tydzień od zgonu, choć to także  zależy od jego przyczyny.

I jeszcze ekonomia; przetrzymywanie ciała w chłodni jest płatne. Z kolei gdy potrzebujesz – z różnych przyczyn – opóźnić pogrzeb, choćby o pół roku, sugerujemy kremację z ograniczonym udziałem rodziny lub bez podczas pożegnania, a właściwe uroczystości pogrzebowe, tj. wchowanie urny  – w większym gronie w wyznaczonym czasie. Za przetrzymanie urny oczekującej na pogrzeb nie pobieramy opłat.

  Jeszcze ograniczenia związane z godziną pochówku; nie zawsze będzie to ta godzina, którą wstępnie wybierzesz. Dlaczego? Bo może zajęta będzie kaplica cmentarna, w której chcesz przeprowadzić pożegnanie, albo w tym samym czasie będzie szedł tą samą drogą inny kondukt lub przy sąsiednim grobie ksiądz będzie żegnał zmarłego również – czyli tak jak my – przy użyciu nagłośnienia. Są to rzeczy do sprawdzenia przed zarezerwowaniem daty/godziny, więc z np. informowaniem rodziny lub księdza zaczekaj do ostatecznych ustaleń.

– miejsce pogrzebu

Miejsce rozumiane szerzej – ponieważ miejsce zgonu nie oznacza miejsca pogrzebu.
Do rodzinnego – lub wyznaczonego – miasta albo państwa można przewieźć zarówno ciało, jak i prochy, by tam je pochować. Łączy się to najczęściej z większymi kosztami – na pewno w przypadku ciała – ale rodziny często decydują się na ten krok, bo per saldo im mniej grobów do obsługi/opłacania/dbania, tym lepiej/ekonomiczniej.
Jeszcze miejsce pochówku rozumiane, jako konkretne miejsce spoczynku.

Tu do wyboru jest kilka rodzajów grobów i grobowców. Dla odróżnienia, najprościej; grób to wykop w ziemi, a grobowiec to wymurowane w tym wykopie  „pomieszczenie” na trumnę. Oczywiście grób i grobowiec zazwyczaj wieńczy nagrobek, zwany także pomnikiem. A jest jeszcze kolumbarium, gdzie także można pochować urnę.
Co istotne, do niektórych rodzajów grobów w późniejszym terminie można dochować urnę, do innych trumnę, a do innych przed upływem 20 lat ani urny, ani trumny.

  Zanim zdecydujesz się na konkretny rodzaj grobu/grobowca,  przeczytaj zakładkę RODZAJE GROBÓW, gdzie informujemy o wadach i zaletach poszczególnych rozwiązań.

– sposób pochówku

Tu do wyboru mamy pochówek tradycyjny, czyli z trumną oraz kremacyjny, a więc urnę. Wybór wydaje się prosty, ale gdy zapoznamy się ze szczegółami – wcale nie oczywisty. Bo np. nie zawsze możemy trumnę dochować do istniejącego grobu. Jest też różnica w cenie; pogrzeb kremacyjny zawsze będzie tańszy od tradycyjnego. Ale czy aż o tyle, by rezygnować z pogrzebu tradycyjnego? Jest o czym myśleć.

  Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce RODZAJE POGRZEBÓW.

– rodzaj obrządku

Możemy wybrać między obrządkiem religijnym, a świeckim. W religijnym będzie uczestniczył kapłan lub duchowy przywódca. W świeckim roli przewodnika uroczystości podejmuje się celebrans, zwany także mistrzem ceremonii.

  Więcej o specyfice związanej z formą przeprowadzenia pochówku znajdziesz w zakładce RODZAJE POGRZEBÓW.

 
CEREMONIA – CO WOLNO, A CO „NIE WYPADA”

Po wybraniu czasu, miejsca, sposobu i formy pogrzebu czas, abyś zapoznał się z przebiegiem ceremonii. A raczej z jej poszczególnymi wariantami, bo możliwości jest całkiem sporo, nawet przy pożegnaniach w obrządku religijnym. Natomiast przy pogrzebach świeckich nie ma żadnych ograniczeń, ponieważ nikt nikomu nie może mówić, jak powinien uhonorować osobę bliską, ani tym bardziej, co jest normą, a co nie.

Wiele lat temu, jako pierwsi w Koszalinie i regionie, wprowadziliśmy indywidualne, a więc nie będące powieleniem znanego szablonu uroczystości pożegnalne. W porozumieniu z rodziną, kształtowaliśmy ryt pogrzebu żeglarskiego, motocyklowego, a nawet fana twórczości zespołu Pink Floyd. Dziś, kiedy tyle różnorodności dookoła, aż byłoby dziwne, gdyby nie znalazło to swojego odzwierciedlenia w ceremonii pożegnania.

  Więcej o organizacji uroczystości przeczytaj w zakładce JAK PRZEBIEGA CEREMONIA POGRZEBOWA.

 
CO JESZCZE MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?
 

Przebieg pogrzebu to jedno, a usługi mu towarzyszące to drugie. Tu też powinieneś podjąć kilka decyzji:

– Przygotować zmarłego przed pożegnaniem z otwartą trumną, czy nie?

– Zabrać ubrania z domu, czy brakujące elementy dokupić w firmie pogrzebowej?

– A czy uwzględnić szkaplerzyk , chustę, czy woalkę?

– Jaką wybrać urnę/trumnę?

– A muzyka? Co z muzyką? Jaki utwór przy pożegnaniu, a jaki przy grobie? Czy w ogóle?

– A zdjęcia z pogrzebu? Czy będziecie potrzebowali?

– Może rodzina we Francji będzie chciała uczestniczyć w pogrzebie i trzeba dla niej zamówić transmisję online?

  Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedzi w zakładce: JAKIE USŁUGI MOŻESZ WYBRAĆ.

 
ILE ZAPŁACISZ ZA POGRZEB
 

Zazwyczaj mówimy, że „tyle, ile zechcesz zapłacić”. To nie wykręt, a stwierdzenie faktu; przecież to nie pracownik naszej firmy wybierze za Ciebie urnę, tylko Ty. Jeśli Ci się spodoba ta za 120 złotych – proszę bardzo, jeśli inna – za 900 złotych – też dobrze. Tak czy inaczej, to Ty decydujesz o końcowej cenie pogrzebu, my pokazujemy jedynie, w czym możesz wybierać.

Wytłumaczymy Ci też, jak możesz koszty obniżyć, a gdzie ceny nie podlegają dyskusji, bo są np. narzucone przez administrację cmentarza.

  Tak czy inaczej, warto zajrzeć po szczegóły do zakładki: ILE KOSZTUJE POGRZEBZ poniższymi wskazówkami warto zapoznać się PRZED kontaktem z pogotowiem pogrzebowym.

 
SĄ SPRAWY, KTÓRYMI TRZEBA SIĘ ZAJĄĆ PO POGRZEBIE
 

Najbliżsi odchodzą, ale pozostawiają po sobie sprawy, które trzeba sfinalizować. O niektórych z nich prawdopodobnie przeczytałeś już w zakładce: LISTA SPRAW DO ZAŁATWIENIA, ale to nie wszystko.

W zakładce SPRAWY MAJĄTKOWE to nasze skrótowe informacje, dotyczące spraw finansowych i spadkowych. Jeśli nie masz czasu lub mieszkasz za granicą, załatwienie części możesz zlecić nam, czyli Twojemu pełnomocnikowi. Inne możesz zlecić prawnikowi, z biura prawnego, z którym od lat współpracujemy i do którego mamy pełne zaufanie.

UPAMIĘTNIENIE ZMARŁEGO – to ta część naszego serwisu, w której proponujemy Ci różne formy upamiętnienie osoby zmarłej. Nasza propozycja nie kończy się na idei postawienia pomnika; dzisiejsza rzeczywistość daje zaskakująco dużo możliwości.

ŻAL SMUTEK STRATA to zbiór porad, jak radzić sobie z emocjami, z którymi trudno sobie poradzić. Proponujemy zapoznać się z przygotowanymi przez nas tekstami, ale publikujemy także adresy specjalistów, proponujemy pomocną literaturę, sugerujemy tematyczne filmy.

PRZED POGRZEBEM

PO POGRZEBIE

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Translate »