WYWÓZ/SPROWADZENIE ZWŁOK (KRAJE UE)
 

Do wywozu zwłok lub szczątków z terenu Polski niezbędne jest stosowne pozwolenie. Z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wywóz należy wystąpić do właściwego dla miejsca przechowywania zwłok Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Podobnie w przypadku wniosku na sprawdzenia zwłok lub szczątków ludzkich. Taki wniosek ( z uwzględnieniem jakim pojazdem specjalistycznym odbędzie się transport np. Karawan marki Mercedes i nr tablic rejestracyjnych) składamy w Starostwie lub Urzędzie Miejskim, a organ ten zwraca się o opinię do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Do wniosku należy dołączyć:

  • Kartę zgonu lub dokument medyczny potwierdzający brak choroby zakaźnej bądź brak przeciwwskazań do transportu ciała i akt zgonu (przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski).
  • Zezwolenie na przyjęcie trumny na cmentarz w państwie docelowym (przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski).
  • Pełnomocnictwo (upoważnienie) do czynności formalno-prawnych związanych z transportem zwłok i szczątków ludzkich z terytorium obcego państwa i/lub ich pochowania, w przypadku gdy z wnioskiem o pozwolenie na przewóz występuje inny podmiot, niż uprawniony.
  • Wymagane dokumenty właściwej władzy państwa, przez którego terytorium zwłoki lub szczątki ludzkie mają być przewożone – jeśli są wymagane.

PRZED POGRZEBEM

PO POGRZEBIE

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Translate »