WYWÓZ/PRZYWÓZ URNY
 

Do wywozu/przywozu urny z terenu Polski niezbędne jest stosowne pozwolenie. Z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wywóz lub przywóz należy wystąpić do właściwego dla miejsca przechowywania urny Starostwa lub Urzędu Miasta, a ten wystąpi o opinię do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Do wniosku należy dołączyć:

  • Akt zgonu i ksero karty zgonu lub dokumentu medycznego potwierdzającego brak przeciwwskazań do transportu ( np. brak choroby zakaźnej).
  • Pełnomocnictwo (upoważnienie) do czynności formalno-prawnych związanych z transportem zwłok i szczątków ludzkich z terytorium obcego państwa i/lub ich pochowania, w przypadku gdy z wnioskiem o pozwolenie na przewóz występuje inny podmiot, niż uprawniony.
  • Dokument przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, wyrażający zgodę na przyjęcie urny przez zagraniczny cmentarz/kolumbarium.
  • Protokół kremacji.

PRZED POGRZEBEM

PO POGRZEBIE

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Translate »